لیست شرکت سهامی نمایشگاهها - پیمانکاران غرفه سازی مجاز

 

رتبه تخصیص یافته از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها  به پیمانکاران غرفه سازی بر مبنای متراژ قابل اجرا توسط ایشان تخصیص داده شده است  و لزوما" تعیین کننده کیفیت کار پیمانکاران غرفه سازی نمی باشد.

 

هیچکدام از پیمانکاران غرفه سازی لیست عضو و همکار ستاد برگزاری نمی باشند و در برگزاری و جانمائی در نمایشگاه هیچگونه دخل و تصرفی ندارند، و اعلام این اسامی فقط بر اساس ظوابط و مقررات مدیریت طراحی و غرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاهها صورت می گیرد.
لیست شرکت سهامی نمایشگاهها - پیمانکاران غرفه سازی مجاز  1396