دانلود دفترچه دستورالعمل و فرمهای ویژه غرف خودساز/دارای تزئینات ویژه


طرحهای اجرائی در روزهــای  یکشنبه 17، دوشنبه  18و سه شنبه 19آذرماه 1398 توسط مهندسین ناظر ستاد برگزاری مورد بررسی قرار گرفته و مجوز نهائی غرفه سازی توسط ستاد برگزاری صادر خواهد شد. در صورت عدم مراجعه پیمانکار غرفه سازی در روزهای یاد شده شرکت کننده و پیـــمانکار غرفه سازی منتخب ملزم به پرداخت جریمه دیر کرد (به ازای هر روز 1/000/000ریال) خواهند بود.

 

با توجه به فاصله زمانی کم نمایشگاههای قبلی با نمایشگاه ایران تله کام 2019 پیمانکاران غرفه سازی باید انجام برنامه ریزی عملیات اجرائی را مطابق با زمان تحویل سالنها انجام دهند.بنابر دستور العمل جدید شرکت سهامی نمایشگاهها  حداقل متراژ مصوب غرفه خودساز 40 مترمربع می باشد و در صورت تمایل مشارکت کنندگان به تبدیل غرفه با متراژ کمتر از 40 مترمربع به خودساز مشارکت کننده ملزم به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال مابه التفاوت بازای هر مترمربع تا متراژ 40 مترمربع جهت اخذ تائیدیه غرفه خودساز می باشد.

 


دانلود فایل پی دی اف دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری، تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت  

 

 

 دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه خودساز - فرم 102


 

 

 


 


دانلود فایل پی دی اف فرم درخواست انشعاب برق


دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد لباس متحدالشکل