دانلود دفترچه دستورالعمل و فرمهای ویژه غرف خودساز/دارای تزئینات ویژه


طرحهای اجرائی در روزهــای  دوشنبه 25، سه شنبه  26 و چهارشنبه 27  شهریور ماه 1398 توسط مهندسین ناظر ستاد برگزاری مورد بررسی قرار گرفته و مجوز نهائی غرفه سازی توسط ستاد برگزاری صادر خواهد شد. در صورت عدم مراجعه پیمانکار غرفه سازی در روزهای یاد شده شرکت کننده و پیـــمانکار غرفه سازی منتخب ملزم به پرداخت جریمه دیر کرد (به ازای هر روز 1/000/000ریال) خواهند بود.

 

با توجه به فاصله زمانی کم نمایشگاههای قبلی با نمایشگاه ایران تله کام 2019 پیمانکاران غرفه سازی باید انجام برنامه ریزی عملیات اجرائی را مطابق با زمان تحویل سالنها انجام دهند.
دانلود فایل پی دی اف دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری، تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت  

 

 

 دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه خودساز - فرم 102


 

 

 


 


دانلود فایل پی دی اف فرم درخواست انشعاب برق


دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد لباس متحدالشکل